Kết quả về đối tượng cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về loại mua tiếp cận và tần suất để bạn nắm được quảng cáo của mình hiệu quả đến đâu.